Правила приема в аспирантуру и докторантуру в 2017 году

 Правила приема в аспирантуру и докторантуру Института геотехнической механики имени Н.С. Полякова  Национальной академии наук Украины в 2017 году (утверждено Ученым советом ИГТМ НАН Украины «21» июня 2017 года, протокол № 8 )

     Прийом до аспірантури інституту в 2017 році за очною (денною, вечірньою) формою навчання здійснюється відповідно до наказу МОН України від 15.09.2016 р. № 1111 та на підставі рішення Ліцензійної комісії Міністерства (протокол № 18/2 від 13.09.2016 року інституту видано ліцензії на освітнью діяльність за спеціальностями:

           103    Науки про Землю,
           131    Прикладна механіка,
           133    Галузеве машинобудування,
           184    Гірництво,
           263    Цивільна безпека

          Підготовка в аспірантурі інституту здійснюється:
    - за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням;
    - за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу.
    Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.
    До аспірантури на конкурсній основі приймають громадян України, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» або «спеціаліст».
    Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними нижче документами приймають у відділі аспірантури та докторантури (к. 212, вул. Сімферопольська, 2а) з 15 серпня по 10 вересня з 8.00 годин до 17.00 годин. Телефон для довідок (0562. 47-09-44).   

Вступні випробування проводять з 15 вересня по 03 жовтня.
    Перелік необхідних документів:
      - Заява на ім’я директора інституту.
      - Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює.
      - Автобіографія
      - 2 фотокартки 3х4 см
      - Список опублікованих наукових праць, або реферат, при відсутності їх, за обраною спеціальністю
      - Медичну довідку про стан здоров’я за формою 086/0
      - Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат з оцінкою.
      - Засвідчені копії дипломів та додатків до дипломів (бакалавра і магістра/спеціаліста). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію диплома, його переклад, завірений в установленому порядку та свідоцтво про його визначення.
      - Копія ідентифікаційного номера.
      - Копія паспорта з відміткою про місце реєстрації.
      - Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).
      - Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
      - Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідку про середньомісячну плату з останнього місця роботи (за підписом керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.  

 Вступники до аспірантури складають вступні іспити з спеціальності – в обсязі відповідної програми рівня вищої освіти магістра;
філософії – в обсязі відповідної навчальної програми;
    іноземної мови (англійська, німецька, французька) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступника який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International Enqlish Lanquaqe Testinq System або сертифікатом Cambridqe Enqlish Lanquaqe Assessment, звільняють від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виносить Приймальна комісія до аспірантури інституту за результатами співбесіди вступника в відділі, розгляду поданих наукових праць або реферату з урахуванням письмового висновку наукового керівника.
    Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додатковий вступний іспит з однієї із спеціальностей аспірантури. Так, якщо особа вступає до аспірантури за спеціальностю 103 Науки                                      про Землю їй визначається додатковий вступний іспит зі спеціальності  263 Цивільна безпека, за спеціальністю 131 Прикладна механіка – 103 Науки про Землю, за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування – 131 Прикладна механіка, за спеціальністю 184 Гірництво – 133 Галузеве машинобудування, за спеціальністю 263 Цивільна безпека – 184 Гірництво.
    Оцінювання додаткового вступного іспиту відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано».
    Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до аспірантури інституту до вступних іспитів, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
    Оцінювання вступників проводять за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».
    Зарахування вступників відбувається на основі рейтингу, який формують згідно з результатами вступних іспитів до аспірантури та оцінки майбутнього наукового керівника (з рецензії та реферату або відгуку на наукові  праці).
    Оцінка «задовільно» за іспит зі спеціальності є підставою для відмови у зарахуванні вступника до аспірантури на всі форми навчання, оцінка «незадовільно» з будь-якого вступного іспиту або за реферат (наукові праці) є підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань, як за рахунок коштів державного бюджету України, так і за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.
    У випадку, коли сумарний рейтинг двох (або більше) вступників на певну спеціальність за результатами вступних випробувань є одинаковим, перевага при зарахуванні до аспірантури надається вступнику який:
    - отримав вищу оцінку за іспит зі спеціальності
    - має публікації за обраною спеціальністю (з врахуванням рейтингу видання)
    - виступив на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях з відповідної спеціальності
    - має ступінь магістра.
    Вступникам, які успішно склали іспити, але не набрали достатньої кількості балів для зарахування до аспірантури за державним замовленням, може бути запропонований вступ до аспірантури на умовах контракту.
    Рішення про зарахування до аспірантури ухвалюють на засіданні Приймальної комісії до аспірантури Інституту та оформляють протоколом. На підставі рішення приймальної комісії директор Інституту видає наказ.
    Початок навчання в аспірантурі – 01 листопада.
    Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
    Прийом до докторантури Інституту за очною формою навчання здійснюється за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».
    Підготовка в докторантурі Інституту здійснюється: за рахунок коштів Державного бюджету України – за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.
    До докторантури на конкурсній основі приймають осіб, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
    Заяви про прийом до докторантури із зазначенням нижче документами приймають  у відділі аспірантури та докторантури (к. 212, вул. Сімферопольська, 2а) з 29 липня по 15 серпня  - з 8.00 до 17.00 годин. Телефон для довідок (0562. 47-09-44).
    Перелік необхідних документів:
    -  Заява встановленого зразка.
    -  Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до докторантури працює.
    -  Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом у разі вступу кандидата до докторантури.
    -  Список опублікованих наукових праць, завірений ученим секретарем Інституту.
    - Витяг із засідання наукового семінару відділу про рекомендацію вступника до докторантури та затвердження теми його докторської дисертації.
    -  Засвідчена копія диплома доктора філософії (кандидата наук).
    -  Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
    -  Копія паспорта з відміткою про місце реєстрації.
    -  Медичну довідку про стан здоров’я за формою 086/0.
    Рішення про зарахування до докторантури приймають на засіданні Ученої ради Інституту та оформляють протоколом. На підставі рішення Ученої ради директор Інституту видає наказ.
    Зарахування до докторантури проводиться з 1 вересня.
    Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.
    Довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписом керівника установи  та головного бухгалтера) для нарахування стипендії докторант подає особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.