Materials of the XVI conference "Geotechnical problems of mining", 2018

In 2018 the IGTM NAS of Ukraine held the XVI conference "Geotechnical problems of mining". Requirements for registration of articles      -   http://www.geotm.dp.ua

Terms of participation in the conference      - 

Application for participation in the conference -   

Requirements for registration of articles      -   http://www.geotm.dp.ua

 

Учасники конференції

Від ІГТМ НАН України (м. Дніпро): академік НАН України Булат А.Ф., д-р техн. наук Круковский А.П., д-р техн. наук професор Четверик М.С.;      д-р техн. наук, професор Надутий В.П., д-р техн. наук Шевченко В.Г.; канд. техн. наук, ст. наук. співр. Бабій К.В.; канд. техн. наук, ст. наук.                        співр. Бубнова О.А.; канд. техн. наук, ст. наук. співр. Шевченко О.І., Антипович Я.В., Агаев Р.А., Власенко В.В., Ворон О.А., Дзюба С.В.,  Дудуля К.Є., Дякун Р.А., Поляков Ю.Е., Притула Д.О., Стефанко С.В., Земляна Ю.В., Малєєв Є.В., Ікол О.О., Левченко К.С., Швець Д.В.

Від ДВНЗ «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро):

Богачевський О.О., Ішков В.В., Кошеленко Є.В., Петльований М.В., Гайдай О.А., Назаренко В.А., КозійЄ.С., Столбченко О.В., Чоботько І.І., Чеберячко Ю.І.. Кравченко Ю.А., Стефанович Л.І., Молчанов О.М., Камчатний О.А.

Від ДВНЗ «Криворізький національний університет» (м. Кривий Ріг): Ареф’єв Є.В., Градова Є.О., Григор’єв Ю.І., Веснін А.В., Почужевский О.Д., Попов С.О.

Від Інституту фізики гірничих процесів Національної академії наук України (м. Дніпро): Василенко Т.А., Троіцький Г.А., Пронський Є.О.

Представлення доповідей учасників конференції.

 1. ЗВЕРНЕННЯ ДИРЕКТОРА ІГТМ НАН УКРАЇНИ ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Булат А.Ф. академік НАН України (ІГТМ НАН України)

 1. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ІНСТИТУТУ ГЕОТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ ІМ. М.С. ПОЛЯКОВА НАН УКРАЇНИ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ВЕЛИКИХ ГЛИБИНАХ

Булат А.Ф. (ІГТМ НАН України)

 1. 3.РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

Круковский А.П. (ИГТМ НАН Украины

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУВИДОБУВАННЯЗАЛІЗНИХ ТА МАРГАНЦЕВИХ РУД

Четверик М.С. (ІГТМ НАН України)

 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГИДРОИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЫБРОСООПАСНЫЕ УГОЛЬНЫЕ ПЛАСТЫ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШИХ ГЛУБИН

Зберовский В.В. ГТМ НАН Украины)

 1. ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫРАБОТОК БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ, СОХРАНЯЕМЫХ НА ГРАНИЦЕ С ВЫРАБОТАННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

Круковский А.П., Земляная Ю.В. ГТМ НАН Украины)

 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В МЕТАНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ НА ЕЕ ВЗРЫВООПАСНОСТЬ

Агаев Р.А., Власенко В.В., Дудля Е.Е., Шейко А.В. ГТМ НАН Украины)

 1. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБКИ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ

Дзюба С.В. (ІГТМ НАН України)

 1. 9.РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ ПРОЦЕССА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ ПО КРУПНОСТИ НА ВИБРАЦИОННЫХ ГРОХОТАХ НА ОСНОВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Шевченко А.И. ГТМ НАН Украины)

 1. ОСОБЕННОСТИ ГИДРОРЫХЛЕНИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ СДВИЖЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

Зберовский В.В., Бубнова Е.А. ГТМ НАН Украины)

 1. Опыт вскрытия выбросоопасного угольного пластаl3 проходческим комбайном на шахте «Краснолиманская»

Минеев С.П. ГТМ НАН Украины)

 1. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО ДАВЛЕНИЯ ГИДРОРЫХЛЕНИЯ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА ПО ИМПУЛЬСНОЙ ИНДИКАТОРНОЙ ДИАГРАММЕ

Поляков Ю.Е. ГТМ НАН Украины)

 1. ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ ПЕРВОМАЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАГНЕТИТОВЫХ КВАРЦИТОВ

Попов С.О. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПАРАМЕТРІВ РУДНОГО ПОТОКУ ВІД ГЕОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАЛЯГАННЯ ПОКЛАДУ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Бабій К.В. (ІГТМ НАН України)

 1. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГІРНИЧИХ РОБІТ В ДІЮЧИХ ГЛИБОКИХ КАР’ЄРАХ НА ПІДСТАВІ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОЇ ГЛИБИНИ КАР’ЄРУ

Швець Д.В. (ІГТМ НАН України)

 1. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЦЬ КАР'ЄРІВ

Блізнюков В.Г., Луценко С.О., Баранов І.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

 1. 17.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЙ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ХРАНИЛИЩ, КАК ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Семененко Е.В., Медведева О.А., Киричко С.Н. (ИГТМ НАН Украины), Никифорова Н.А. (ГВУЗ «Национальная металлургическая академия Украины»)

 1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОТСЫПКИ ОТВАЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛЯ-МЕТАТЕЛЯ

Семенов А.П., Малеев Е.В. ГТМ НАН Украины)

 1. ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ РУДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НА КАЧЕСТВО ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ

Петлеваный М.В. (НТУ «Днепровская политехника»)

 1. 20.ГЕОМЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ В ПОРУШЕНИХ ТА ТЕХНОГЕННИХ СЕРЕДОВИЩАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В ГІРНИЧОВИДОБУВНИХ РЕГІОНАХ

Бубнова О.А. (ІГТМ НАН України)

 1. СТЕНД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОГІДРОНАВАНТАЖЕННЯ НА ЗРАЗОК ГІРСЬКОЇ ПОРОДИ ПОРОДОРУЙНІВНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ЗАНЮРОВАЛЬНОГО КАВІТАЦІЙНОГО ГІДРОУДАРНИКА

Мальцева В.Є., Уколова Т.М., Васильєв Л.М., Трохимець М.Я. (ІГТМ НАН України)

 1. РОССЫПИ ЧЕРНЫХ ПЕСКОВ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ АЗОВСКОГО МОРЯ

Стефанко С.В. ГТМ НАН Украины)

 1. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКРИТОЇ ПОРИСТОСТІ В УЛАМКОВИХ ЗЕРНАХ ПОРІД

Антіпович Я.В. (ІГТМ НАН України)

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ПАВЛОГРАДСЬКО-ПЕТРОПАВЛІВСЬКОГО ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ ПО ВМІСТУ ТОКСИЧНИХ І ПОТЕНЦІЙНО ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Козій Є.С. (НТУ «Дніпровська політехніка»)

 1. ОБОСНОВАНИЕ ТИПА И МОДЕЛИ АВТОСАМОСВАЛА НА ПРИМЕРЕ КАЧАРСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КАРЬЕРА

Сарыбаев Н.О. (НАО «КазНИТУ им. К.И. Сатпаева»)

 1. ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ ЗАДІЯНОМУ В ГІРНИЧОВИДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Почужевський О.Д. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА ПРИ ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Семененко Е.В., Рубан В.Д., Подоляк К.К., Рыжова С.А.  ГТМ НАН Украины)

 1. ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Алибаев А.Е. (НАО «КазНИТУ им. К.И. Сатпаева»)

 1. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ ГЛИБОКИХ КАР'ЄРІВ

Веснін А.В. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛЕЙ-МЕТАТЕЛЕЙ

Икол А.А., Малеев Е.В. ГТМ НАН Украины)

 1. ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНІВ СЛУЖБИ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ АВТОСАМОСКИДІВ З УРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ГІРНИЧОТЕХНІЧНИХ УМОВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕВІЗНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР'ЄРІВ

Веснін А.В., Богачевський А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

 1. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДІЄВОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА РЕДУКТОРА ЕЛЕКТРОМОТОР-КОЛЕСА З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХУ ВЕЛИКОВАНТАЖНИХ КАР'ЄРНИХ САМОСКИДІВ В СКЛАДНИХ ГІРНИЧОТЕХНІЧНИХ УМОВАХ ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР`ЄРІВ

Градова Є.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

 1. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ МАГИСТРАЛЕЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ХРАНИЛИЩ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ

Семененко Е.В., Медведева О.А., Киричко С.Н., (ИГТМ НАН Украины), Татарко Л.Г. (ГВУЗ «Химико-технологический университет»)

 1. ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кристопчук М.Є. (КНУ «Національний університет водного господарства та природокористування»)

 1. ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ КРИВОЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ МАЛЫХ РАДИУСОВ

Говоруха В.В., Макаров Ю.А. ГТМ НАН Украины)

 1. 36.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА ПРИВОДА ВИБРАЦИОННОГО ОЧИСТИТЕЛЯ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ

АрефьевЕ.М. (ГВУЗ «Криворожский национальный университет»)

 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ І ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УМОВАХ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Почужевський О.Д., Почужевська Ю.Л. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»)

 1. ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ГАЗОНАСЫЩЕННОГО УГОЛЬНОГО ПЛАСТА В УСЛОВИЯХ МЕДЛЕННОЙ ЕГО РАЗГРУЗКИ

Стефанович Л.И., Молчанов А.Н., Камчатный А.А., Соболев В.В., Билан Н.В. (НТУ «Днепровская политехника»)

 1. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЛОКАЛИЗАЦИИ ОЧАГОВ САМОВОЗГАРАНИЯ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ

Чоботько И.И., (НТУ «Днепровская политехника), Тынына С.В. ГТМ НАН Украины)

 1. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЕНТУ ЗАХИСТУ РЕСПІРАТОРА ЗА ТЕРМОГРАМОЮ СМУГИ ОБТЮРАЦІ

Чеберячко С.І., Чеберячко Ю.І., Столбченко О.В., Кравченко Ю.О. (НТУ «Дніпровська політехніка»)

 1. вплив виходу летких речовин на визначення
  вибуховості вугільного пилу

Мінєєв С.П., Дякун І.Л.(ІГТМ НАН України), Ященко І.О. (департамент охорони праці Міненерговуглепром України)

 1. МОНИТОРИНГ СЛОЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ УГОЛЬНЫХ ШАХТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Бунько Т.В. (ИГТМ НАН Украины), Шишов М.В., Мирошниченко В.В. (ДТЭК), Кокоулин И.Е. (ИГТМ НАН Украины)

 1. ВИКОРИСТАННЯ ФУНДАМЕНТІВ МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ В ЯКОСТІ ТЕПЛОНАКОПИЧУВАЧІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КЛАСУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИХ ОБ`ЄКТІВ

Кошеленко Є.В., Луценко І.М., Циган П.С. (НТУ  «Дніпровська політехніка»)

 1. НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФИЛЬТРАЦИОННАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ БАРЬЕРНЫХ ЦЕЛИКОВ ВБЛИЗИ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОЖАРНОГО УЧАСТКА

Круковский А.П., Круковская В.В. ГТМ НАН Украины)

 1. 45.СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

Притула Д.О.(ІГТМ НАН України)

 1. ТЕХНОЛОГІЯ БІОЛОГІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ НАКОПИЧУВАЧІВ ВІДХОДІВ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Бубнова О.А., Ворон О.А. (ІГТМ НАН України)

 1. STRUCTURAL HEALTH MONITORING USING TERRESTRIAL LASER SCANNER AND OTHER GEODETIC METHODS

Batur M.O. (Bogazici University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute)

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ НАСИПНОГО ТИПУ З ВІДКРИТИМИ РУДОСКАТАМИ

Григор’єв Ю.І., Копань А.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет»), Міронов М.Д., Терещенко В.В. (ДП «Кривбаспроект»)

 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕЗОРЕЛЬЕФА ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ ПОЛОГИХ И НАКЛОННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Малеев Е.В. ГТМ НАН Украины)

 1. ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ ТА ПОРУШЕНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ МАСИВІВ НА СТАН ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЗМЕНШЕННЯ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД, ЩО ВИЛУЧАЮТЬСЯ ПРИ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Бубнова О.А., Левченко К.С. (ІГТМ НАН України)

 1. ПРИЧИНИ ЗАГОРЯННЯ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ТА ЗАСОБИ ЇХ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

Чоботько І.І. (НТУ «Дніпровська політехніка»)

 1. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Клименко А.А. (ГВУЗ «ПГАСА»)

 

 Обговорення доповідей. Підведення підсумків конференції.

 В ході конференції були розглянуті наступні актуальні питання:

- проблеми технологій розробки родовищ корисних копалин підземним і відкритим способом;

- проблеми і перспективи, розвиток технологій збагачення руди при відкритій і підземній розробці;

- екологічні проблеми, пов’язані з розробкою родовищ і закриттям гірничо-відобувних підприємств;

- проблеми газодинамічних явищ і утилізації метану у вугільних шахтах України;

- застосування різних способів боротьби з раптовими викидами вугілля та газу на шахтах;

- технічні рішення щодо ведення гірничих робіт у зонах обвалення при спільній розробці родовищ;

- дослідження напружено деформованого стану, характеру зсуву гірського масиву та збагачення стійкості гірничих виробок;

Виступили:

1) Петльований М.В., Бубнова О.А., Бабій К.В, Швець Д.В.,          Земляна Ю.В. задавали питання доповідачам.

2) Четверик М.С. Відзначив науково-технічну цінність та новизну представлених учасниками конференції доповідей, побажав творчих успіхів молодим ученим.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити основні положення доповідей виступаючих.

2. Рекомендувати доповідачам у подальших дослідженнях врахувати зроблені зауваження.

3. Відзначити актуальність та новизну доповідей.

4. Провести ХVІІ конференцію молодих учених в жовтні 2019 року.