ВИБОРЧА ПРОГРАМА
академіка НАН України Булата А.Ф.

Мета Програми – забезпечити сталий розвиток Інституту для проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань в галузі розробки родовищ корисних копалин на великих глибинах, сприяння науково-технічному прогресу гірничодобувної та гірничопереробної галузей, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку.

 

 

 

Основні завдання

 •  забезпечити відповідність наукових досліджень і науково-технічних розробок Інституту пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України;

 • забезпечити проведення на високому рівні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей за основними науковими напрямами діяльності Інституту;

 • підвищити якість науково-технічних (експериментальних) розробок з метою доведення їх до практичного використання;

 • розширити участь Інституту в сфері надання науково-технічних послуг в галузі видобутку і переробки корисних копалин та енергетики з видачею рекомендацій, погодження та експертної оцінки, проектування, розробки нормативно-методичних та інших документів з таких напрямів;

 • розширити участь Інституту в проведенні наукової і науково-технічної експертизи;

 • забезпечити високу якість підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру;

 •  створити умови для розкриття та реалізації творчих можливостей кожного та наукового колективу в цілому;

 •  забезпечити збереження і розвиток наукової інфраструктури;

 •  оптимізувати основі наукові напрями діяльності Інституту у відповідності до актуальних потреб сьогодення;

 •  розширити участь Інституту у конкурсах наукових проектів, науково-технічних розробок і конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних;

 •  активізувати участь у проведенні конференцій, нарад, симпозіумів, виставок, наукових шкіл, в тому числі міжнародних;

 •  поліпшити якість видавничої діяльності в першу чергу в рамках підготовки та випуску збірника наукових праць «Геотехнічна механіка», забезпечити відповідність статей вимогам міжнародних стандартів;

 •  поліпшити якість офіційного веб-сайту Інституту, своєчасність розміщення на ньому інформації про діяльність Інституту;

 •  розширити висвітлення в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті Інституту;

 •  забезпечити високу якість роботи спеціалізованої вченої ради;

 •  підвищити якість освітньої діяльності у сфері вищої освіти та надання освітніх послуг шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями через аспірантуру та докторантуру;

 •  розширити перелік наукових спеціальностей за якими Інститут надає освітні послуги;

 •  вжити заходи щодо підвищення кваліфікації наукових працівників;

 •  всіляко сприяти залученню талановитої молоді до наукової діяльності;

 •  забезпечити підвищення рівня співробітників Інституту та їх відповідність вимогам для обрання в члени-кореспонденти та дійсні члени НАН України;

 •  враховувати при обранні на наукові посади публікації співробітниками Інституту статей в міжнародних журналах з високим імпакт-фактором;

 •  розширити практику наукового та науково-технічного співробітництва Інституту з іноземними й міжнародними організаціями;

 •  розширити участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, в тому числі іноземних та міжнародних;

 •  сприяти діяльності з набуття майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та трансферу технологій;

 •  розширити тематику та розвивати центр колективного користування науковими приладами Інституту;

 •  розвивати принципи демократії, соціальної справедливості і прозорості дій керівництва.

Удосконалення структури Інституту

 • всіляко сприяти постійному удосконаленню та розвитку структури інституту;

 • орієнтувати завдання наукових підрозділів на актуальні потреби галузей виробництва;

 •  розширити практику утворення тимчасових наукових (творчих) колективів для вирішення окремих завдань;

 •  сприяти розширенню роботи СКТБ інституту для безпосереднього впровадження у виробництво та практичного використання на підприємствах і в установах науково-технічних результатів, одержаних в Інституті;

 •  розширити практику утворення центрів колективного користування науковим обладнанням;

 •  забезпечити входження Інституту до об’єднань наукових установ та університетів, інших вищих навчальних закладів, на основі взаємовигідного партнерства;

 •  створити Наглядову раду при Інституті із залученням іноземних вчених;

 •  активізувати роботу ради молодих вчених Інституту з метою забезпечення активної участі молодих вчених у проведенні наукових досліджень, а також представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів.

Розвиток фінансово-господарської діяльності Інституту

 • забезпечити стабільне фінансово-економічне становище Інституту та ефективне використання майна, закріпленого за Інститутом;

 • вживати заходів до вдосконалення управління Інститутом, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни;

 • створити належні умови праці, забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю;

 • вжити заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень в Інституті;

 • інформувати широку громадськість про діяльність Інституту;

 • постійно розглядати з трудовим колективом питань соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я, медичного страхування працівників Інституту та їх сімей;

 • збільшити долю власних надходжень Інституту отриманих ним додатково до коштів загального фонду державного бюджету;

 • проводити ремонт приміщень;

 • оснастити структурні підрозділи Інституту сучасним обладнанням (в тому числі із залученням коштів спонсорів);

 • всіляко сприяти матеріальному стимулюванню співробітників Інституту.
  Академік НАН України                    А.Ф. Булат